q
 

CURRICULUM VITAE

 

 

Marcin Wieczorek

ur. 10 maja 1971 r. w Warszawie

zam. 02-785 Warszawa, ul. Puszczyka 17/19 m. 90

komórka: 507 209 686, 

tel. domowy: 643 72 05,

e–mail: mwieczor@astercity.net

strona internetowa: http://mwieczorek.pl

 

WYKSZTAŁCENIE:

2002

Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych. Obrona rozprawy doktorskiej „Instytucjonalizacja życia literackiego debiutantów końca XX wieku. <<Czas Kultury>>, <<bruLion>>, <<Nowy Nurt>>”. Promotor prof. dr hab. Stanisław Siekierski; recenzenci: doc. dr hab. Zygmunt Ziątek, prof. dr hab. Roch Sulima

1996-2001

Studia doktoranckie w Instytucie Kultury Polskiej w Zespole Kultury Współczesnej pod kier. prof. dr. hab. Rocha Sulimy

1996

Uzyskanie na Wydziale Polonistyki tytułu magistra z bardzo dobrym wynikiem egzaminu

1990-1996

Studia wyższe magisterskie na kierunku Filologia Polska ze specjalnością Animacja kultury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1990

Matura w II L.O. im. S. Batorego w Warszawie

 

DOŚWIADCZENIA:

2007-2008

Od grudnia 2007 roku przygotowanie materiałów, udział w programie cyklicznym poświęconym interpretacji fenomenów kultury współczesnej pt. „Nocny budziciel” w TOK FM, we współpracy z red. Cezarym Łasiczką

2007

Udział w cyklicznej audycji popularno-naukowej „LOVETOK” w radiu TOK FM, dotyczącej współczesnej kultury polskiej i jej antropologicznych interpretacji, red. prowadzący Cezary Łasiczka

Prowadzenie zajęć Polska powieść popularna w Collegium Civitas.  Prowadzenie zajęć Socjologia mediów na Wydziale Dziennikarskim i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie oraz Antropologii słowa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2005-2007

Prowadzenie zajęć Kulturoznawcze seminarium licencjackie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Analiza dzieła literackiego w szkole policealnej SChiM FAM w Warszawie

2004-2007

Prowadzenie zajęć Antropologia kultury na Wydziale  Filologii Polskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

2005-2006

Prowadzenie zajęć Kultura masowa w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

2004-2006

Prowadzenie zajęć Antropologia kultury na Wydziale Polonistyki UW

2002–2007

Prowadzenie zajęć Literackie konteksty Internetu w ramach specjalizacji „Filologia dla mediów” na Wydziale Polonistyki UW

Prowadzenie seminarium magisterskiego Współczesna kultura polska i jej instytucje oraz wykładu Historia kultury polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku

2002–2005

Współpraca z tygodnikiem „Polityka”

2001-2005

Prowadzenie zajęć Antropologia kultury w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW

2004

Prowadzenie zajęć Komputerowa analiza tekstu na wydziale informatycznym w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

2000-2003

Współpraca z internetowym tygodnikiem „Latarnik”. Przygotowanie nowej koncepcji tygodnika internetowego o tematyce społeczno-kulturalnej, udział w pracach w fazie koncepcyjnej, w przygotowaniach do uruchomienia pisma itp.

1999–2002

Współpraca z działem publicystyki I Programu Polskiego Radia w roli komentatora wydarzeń bieżących

1997-2002

Stała współpraca z magazynem poświęconym kulturze masowej „Machina”, prace redakcyjno-korektorskie, pisanie tekstów

1999-2001

Praca na stanowisku sekretarza Zespołu (następnie Zakładu) Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW

2000

Przygotowanie projektu warsztatu-konwersatorium Antropologia cyberprzestrzeni w ramach Projektu „Animacja kultury” ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Leonardo da Vinci”

1999

Opracowanie koncepcji i uruchomienie strony internetowej Instytutu Kultury Polskiej, na Wydziale Polonistyki UW, także jako udział w realizacji projektu „Animacja kultury” ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu „Leonardo da Vinci”

1998-2000

Prowadzenie zajęć Antropologii kultury na Wydziale Polonistyki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

1997–1998

Współpraca z działem kulturalnym dziennika „Życie” (z kropką)

1996-2001

Prowadzenie zajęć z Antropologii kultury i Słowa w kulturze na Wydziale Polonistyki UW

1996

Współpraca scenariuszowa, zbieranie materiałów i udział w realizacji oraz konsultacja naukowa filmu dokumentalnego „Planeta brulion” (reż. Dariusz Gajewski)

1996-1997

Opieka merytoryczna nad stypendystką z Belgii, Coralie Vankerkhoven, i organizacja jej pobytu w Polsce (semestr zimowy roku akademickiego 1996/97)

1995-1996

Praca w wydawnictwie Prószyński i ska przy przygotowaniach do druku wybranych miesięczników (korekta)

1992-1995

Współpraca z działem kulturalnym I Programu Polskiego Radia. Przygotowywanie recenzji, audycji oraz udział w dyskusjach dotyczących problematyki kultury współczesnej

1992-1993

Roczna praktyka w 42 Niepublicznym Liceum w Warszawie jako nauczyciel języka polskiego

 

PUBLIKACJE:

Publikacje w czasopismach naukowych (m.in.: „Przegląd Humanistyczny”, „Literatura i Kultura Popularna”, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”).

Tłumaczenie z języka francuskiego tekstu naukowego, dotyczący metodologii badań nad komunikacją międzyludzką, „Doniosłość kontekstu, rozmowa z Rayem Birdwhistellem”, zamieszczonego w podręczniku  „Antropologia słowa”, pod red. G. Godlewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.

Szereg publikacji krytycznoliterackich w prasie i czasopismach kulturalnych (m.in.: „Twórczość”, „Czas Kultury”, „Kresy”, „Przekrój”, „Polityka”), także w tłumaczeniu na język litewski.

Szereg publikacji poetyckich w czasopismach literackich (m.in.: „Nowy Nurt”, „FA-art”, „Kresy”), także w tłumaczeniu na język litewski.

Tomik poetycki „Z ostatniej chwili” (Warszawa 1992).

Tomik poetyki „Otwarcie” (Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002).

Książka „<<brulion>>. Instrukcja obsługi”, Ha–art!, Kraków 2005. 


      Publikacje naukowe (szczegóły):

Czasopisma:

„bruLion” – fenomen skutecznej działalności w kulturze; „Przegląd Humanistyczny”, 3/1996;

Poetu debiutai (I), „Literatura ir Menas”; 12 (2571)/1996 (publikacja w języku litewskim);

Poetu debiutai (II), „Literatura ir Menas”; 13 (2572)/1996(publikacja w języku litewskim);

Krajobraz po błocie, „Życie”, 3.11.1997;

O „Nowym Nurcie”, czyli wątpliwości nurtujące na nowo; „Czas Kultury” 4/1997;

Nadprodukcja próżni; „Kresy” 30 (2)/1997;

Pięknoduch w sieci; „Życie”, 5.01.1998;

Quo vadis?; „Życie”, 14.05.1998; 

Brutalny, liryczny...; „Życie”, 21.09.1998;

Wyprawa w nieznane, "Przegląd Humanistyczny" 4/1999;

Dwie książki, jeden manifest, "Twórczość" 12/1999;

Przypadki Robinsona na szpitalnej wyspie, „Twórczość” 1/2000;

Słowo Internetu, słowo w Internecie; “Literatura i Kultura Popularna” IX, Wrocław 2000;

Słowo Internetu, [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, pod red. Grzegorza Godlewskiego i in., Wyd. UW, Warszawa 2002

Doniosłość kontekstu. Rozmowa z Rayem Birdwhistellem, (tłumaczenie z j. francuskiego), [w:] Antropologia słowa, pod red. Grzegorza Godlewskiego, Wyd. UW, Warszawa 2004

Książka w społeczeństwie informacyjnym, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1/168/2004

Książka pod zaborami, „Rocznik Biblioteki Narodowej” XXXVI, BN, Warszawa 2004

Biblioteka Ordynacji Krasińskich na CD–romie, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 4/171/2004

„Nowy Nurt” – pismo dialogu wewnątrzpokoleniowego, „Ha!art” 19a/2005

Proza kobiecych marzeń, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2/173/2005

Internet a społeczeństwo informacyjne, „Przegląd Środkowoeuropejski” 2/2005

Wiara w magiczną moc słowa. Klątwy w Internecie, „Tekstualia” 1/4/2006 

Zdania o zdaniach. O książkach Jerzego Bralczyka „Leksykon zdań polskich”, „Nowy leksykon zdań polskich”, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 4/179/2006

książki, w książkach:

1. „brulion”. Instrukcja obsługi, Ha!art, Kraków 2005 (książka)

2. Tożsamość mordercy. Przypadek Zdzisława Marchwickiego – Wampira z Zagłębia, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje, pod red. Ireny Borowik i Katarzyny Leszczyńskiej, Nomos, Kraków 2007

 

KONFERENCJE NAUKOWE:

2003

„Artyści i badacze. Wstęp do antropologii cyberprzestrzeni”

Konferencja: „Media na rozstaju – nauka, sztuka, rzemiosło”, 26–27.03.2003 Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski 2004 „Czy społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem otwartym?”

 

2004

„Czy społeczeństwo informacyjne jest społeczeństwem otwartym?”

Konferencja: „Wolne media – między kapitałem a powinnością obywatelską”, 19–20. 03. 2004 r., Wyższa Szkoła Dziennikarska im. M. Wańkowicza w Warszawie

 

2005
”Tożsamość mordercy. Przypadek Zdzisława Marchwickiego – Wampira z Zagłębia”

Konferencja: “Tożsamość w warunkach transformacji społecznej”, 29.06-1.07.2005 r. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego w Zamościu

“Radykalne ruchy społeczne w dobie Internetu”,

Konferencja międzynarodowa: “Ideolodzy, kapłani i przywódcy Europy – teraz i jutro”, 10-11. 09. 2005 r., Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

 

2007

“O miłości internetowej. Wybrane wątki wyobrażeń miłosnych, erotycznych i seksualnych współczesnych Polaków na przykładzie romansu Janusza L. Wiśniewskiego <<Samotność w sieci>> i wstępnego rozpoznania działalności polskich portali randkowych”

Konferencja studencka: „M jak Media. PR, etyka, technologie”, Studenckie Koło krytyki Medialnej i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 19-26. 01. 2007 r., Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski

 

do góry>>>